LỜI NÓI ĐẦU

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành (1949 -2014).

Là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, Học viện đã đảm bảo cho cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn luôn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ đức và tài đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đến những thắng lợi vĩ đại.

Là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số khoa học xã hội khác, Học viện đã có đóng góp to lớn vào quá trình nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; nhận thức ngày càng sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; góp phần phát triển lý luận và thực tiễn cải cách, đổi mới chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Do có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh năm 1989; Huân chương Sao vàng năm 1996; Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2004.

Kỷ niệm 65 năm là cơ hội quý báu để Học viện tổng kết 65 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận góp phần tổng kết công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Nhà nước; tạo động lực cho trường Đảng Trung ương bước vào thời kỳ phát triển mới: đoàn kết, sáng tạo và thắng lợi.

NGND, NGƯT, GIÁO SƯ, TIẾN SĨ

  • Mạch Quang Thắng

    Giáo sư, Viện Lịch sử Đảng

  • Nguyễn Đăng Thành

    Giáo sư, nguyên Phó Giám đốc Học viện

  • Nguyễn Đình Tấn

    Giáo sư, Viện Xã hội học

  • Phan Xuân Sơn

    Giáo sư, Văn phòng Đề án 1677

  • Dương Xuân Ngọc

    Giáo sư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • Nguyễn Văn Huyên

    Giáo sư, Viện Chính trị học

  • Lê Ngọc Hùng

    Giáo sư, Viện Xã hội học

  • Nguyễn Hùng Hậu

    Giáo sư, Viện Triết học

  • Tạ Ngọc Tấn

    Giáo sư, Giám đốc Học viện

  • Nguyễn Đức Bình

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Giám đốc Học viện

  • Trần Ngọc Hiên

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Phó Giám đốc Học viện

  • Hồ Văn Thông

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học chính trị

  • Trần Văn Bính

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển

  • Trịnh Nhu

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

  • Chu Văn Cấp

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị

  • Lê Hữu Nghĩa

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Giám đốc Học viện

  • Trịnh Quốc Tuấn

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

  • Đào Xuân Sâm

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Trưởng Khoa Quản lý kinh tế

  • Đỗ Thế Tùng

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị

  • Ngô Thành Dương

    Nhà giáo nhân dân - Nguyên Trưởng Khoa Triết học

  • Đỗ Tư

    Nhà giáo ưu tú

  • Lê Ngọc

    Nhà giáo ưu tú

  • Đậu Thế Biểu

    Nhà giáo ưu tú

  • Đỗ Nguyên Phương

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Phó Giám đốc Học viện

  • Lê Văn Lý

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

  • Lê Doãn Tá

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Chuyên viên cao cấp tại Học viện

  • Tô Huy Rứa

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Giám đốc Học viện

  • Hoàng Văn Hảo

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người

  • Hồ Văn Vĩnh

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Trưởng Khoa Quản lý kinh tế

  • Trần Phúc Thăng

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học

  • Nguyễn Đình Kháng

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị

  • Nguyễn Đức Bách

    Nhà giáo ưu tú - Giảng viên cao cấp Viện CNXHKH

  • Trần Trung Quang

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

  • Đinh Chế

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

  • Nguyễn Trọng Phúc

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

  • Trần Văn Chử

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế phát triển

  • Hà Lan

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo

  • Nguyễn Cúc

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

  • Nguyễn Xuân Sơn

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Trưởng khoa Kinh tế chính trị

  • Nguyễn Hữu Tư

    Nhà giáo ưu tú - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế phát triển