BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn

Uỷ viên Trung ương Đảng,

Giám đốc từ tháng 3/2011 đến nay

 

 

 
 

Đồng chí Trương Thị Thông

Phó Giám đốc từ tháng 01/2008 đến nay 
 

Đồng chí Lê Quốc Lý

Phó Giám đốc từ tháng 04/2009 đến nay 
 

Đồng chí Nguyễn Tất Giáp

Phó Giám đốc từ tháng 02/2012 đến nay 
 

Đồng chí Nguyễn Viết Thảo

Phó Giám đốc từ tháng 02/2012 đến nay