CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ 
Đồng chí Lê Văn Lương

Uỷ viên Bộ Chính trị,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

Giám đốc trong những năm 1949 - 1956

 
Đồng chí Trường Chinh
 

Uỷ viên Bộ Chính trị,

Giám đốc trong những năm 1956 - 1957 và 1961 - 1966

 
Đồng chí Lê Đức Thọ
 
Uỷ viên Bộ Chính trị,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

Giám đốc trong những năm 1958 - 1960 và từ 1967 - 1968

 
Đồng chí Tố Hữu

Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương,

Giám đốc trong những năm 1969 - 1979


 
Đồng chí Nguyễn Vịnh

  Uỷ viên Trung ương Đảng,

Giám đốc trong những năm 1980 - 1982


 
Đồng chí Nguyễn Đức Bình

Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị,

Giám đốc Học viện trong những năm 1982 - 2001

 

Đồng chí Trần Đình Hoan

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

Giám đốc từ năm 2001 đến tháng 4/2004

 
Đồng chí Tô Huy Rứa

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

Giám đốc từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2006


 
Đồng chí Lê Hữu Nghĩa

Uỷ viên Trung ương Đảng,

Giám đốc từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2011 

Đồng chí Trịnh Đình Cửu

Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1950


 Đồng chí Đào Duy Kỳ


Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1951 

Đồng chí Lê Tất Đắc

Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1951

 

Đồng chí Hà Huy Giáp

Phó Giám đốc năm 1950

 

Đồng chí Nguyễn Chương

Phó Giám đốc trong những năm 1951 - 1956

 

Đồng chí Lê Mạnh Trinh

Phó Giám đốc năm 1952

 

Đồng chí Trần Quỳnh

Phó Giám đốc năm 1956

Đồng chí Trần Tống

Phó Giám đốc năm 1961

Đồng chí Lê Hải An

Phó Giám đốc trong những năm 1967 - 1973

Đồng chí Võ Quang Trinh

Phó Giám đốc năm 1977
 

 

Đồng chí Lê Xuân Tùng

Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1987

 

Đồng chí Lê Quang Vinh

Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1991
 

Đồng chí Thái Văn Lan

Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1993

 

 Đồng chí Đỗ Nguyên Phương

Phó Giám đốc trong những năm 1987 - 1996
  Đồng chí Trần Ngọc Hiên

Phó Giám đốc trong những năm 1988 - 1997
 
  Đồng chí Nguyễn Văn Sáu

Phó Giám đốc trong những năm 1989 - 2006


 
  Đồng chí Tô Huy Rứa

Phó Giám đốc trong những năm 1996 - 1999

và từ năm 2003 - 10/2004

 
  Đồng chí Lê Hữu Nghĩa

Phó Giám đốc trong những năm 1996 - 2003


  Đồng chí Vũ Đình Hoè

Phó Giám đốc trong những năm 2002 - 2009 
  Đồng chí Nguyễn Trọng Điều

Phó Giám đốc từ tháng 8/2007 đến 7/2009 
  Đồng chí Nguyễn Đăng Thành

Phó Giám đốc trong những năm 2002 - 2003

và từ năm 2006 - 2013CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
TRƯỚC KHI HỢP NHẤT VÀO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH


  Đồng chí Nguyễn Vịnh

Viện trưởng 

 
  Đồng chí Hồng Long

Phó Viện trưởng
  Đồng chí Nguyễn Thành Lê

Phó Viện trưởng

  Đồng chí Nguyễn Văn Phùng

Phó Viện trưởng

 
 No ImageĐồng chí Bùi Đức Kế


Phó Viện trưởng


CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO VIỆN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRƯỚC KHI HỢP NHẤT VÀO
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  HÔ CHÍ MINH

  Đồng chí Đặng Xuân Kỳ

Viện trưởng

 
  Đồng chí Trần Nhâm

Phó Viện trưởng
  Đồng chí Vũ Hữu Ngoạn

Phó Viện trưởng
  Đồng chí Đào Duy Quát

Phó Viện trưởng