• *. TÓM TẮT THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN

    Trải qua quá trình 65 năm trưởng thành và phát triển, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới đất nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới công tác quản lý khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng có chất lượng và có những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

1