Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với học viên Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III