Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I