Việt Nam bàn giao cho Lào các tác phẩm của các nhà tư tưởng lớn