Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ